Main Media

Kasutatav tehnoloogia

Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus

JELD-WEN Eesti AS sai 2019. aastal meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus“ tegevuse „Ettevõtete ressursitõhususe investeeringud II-suurprojektid“ raames toetust summas 1 452 171,75 eurot, mille abil viiakse perioodil 17.10.2018–4.12.2020 ellu projekt “JELD-WEN Eesti AS ressursitõhususe investeering”.

JELD-WEN Eesti ASi projekti eesmärgiks on suurendada ettevõtte tootmisprotsessi ressursitõhusust läbi kompleksinvesteeringu liimkilbi pressi koos abiseadmetega, lengide profiili liini ja märja saepuru katlasse koos suitsugaaside kondensaatoriga, katelt teenindava saepuru konveieri ja siloga, mille tulemusel paraneb ettevõtte energia- ja ressursitõhusus tootmisprotsessi optimeerimise järgselt, mis võimaldab suurendada ressursitootlikkust toodanguühiku kohta ja vähendada tootmisjääke.

JELD-WEN Eesti ASi digidiagnostika läbiviimine

Projekti „JELD-WEN Eesti AS digidiagnostika“ eesmärgiks on ettevõtte digitaliseerituse ja automatiseerituse hetkeolukorra ja sellega seotud arengukohtade kaardistamine ning konkreetsete lahenduste välja pakkumine digitaliseerituse taseme parendamiseks. Projekti fookuses on tootmise planeerimise ja kvaliteedijuhtimise protsessid ning erinevate infosüsteemide omavaheline integratsioon. Projekti tulemusena koostatakse ettevõttele digidiagnostika raport koos soovitustega, mille saab ettevõtte aluseks võtta digitaliseerimise roadmapi ja tegevus- ja ajakava koostamiseks.